چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388

بازدید مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران از صنایع و مراکز نظامی ونزوئلا  

بازدید مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران از صنایع و مراکز نظامی ونزوئلا  

بازدید مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران از صنایع و مراکز نظامی ونزوئلا  

بازدید مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران از صنایع و مراکز نظامی ونزوئلا  

پرواز یکی از جنگنده های ونزوئلا  

پرواز یکی از جنگنده های ونزوئلا 

کد موسیقی برای وبلاگ