دوشنبه 15 تیر 1388

میگ 23 عراقی ساقط شده در جنگ ایران و عراق

September 30th 1980

تصویر

تصویر

تصویر 

تصویر

تصویر 

تصویر

http://www.jahangirrazmi.ir/?p=35 

http://aerospacetalk.ir/forum/viewtopic.php?f=48&p=123743#p123743

کد موسیقی برای وبلاگ